માહિતી મેળવવાનો અધિકાર અધિનિયમ - ૨૦૦૫

અ. નં.વિગતડાઉનલોડ
માહિતી મેળવવાનો અધિકાર અધિનિયમ - ૨૦૦૫
ડાઉનલોડ [Gujarati] [651 KB]


જાહેર માહિતી અધિકારી / એપેલેટ અધિકારીની વિગતો

નામહોદ્દો
શ્રી કે. એમ. ભીમજીયાની (આઈ.એ.એસ.)
સચિવશ્રી, - મહેસુલ વિભાગ(વિવાદ)
પ્રથમ એપેલેટ અધિકારી
મામલતદારશ્રી,
મહેસુલ વિભાગ(વિવાદ)
જાહેર માહિતી અધિકારી

SSRD

Also In This Section