માહિતી મેળવવાનો અધિકાર

નામહોદ્દો
શ્રી વિક્ટર મેકવાન (આઈ.એ.એસ.)
સંયુક્ત સચિવશ્રી, - મહેસુલ વિભાગ(વિવાદ)
પ્રથમ એપેલેટ અધિકારી
શ્રી પી. એચ. જૈન, મામલતદારશ્રી,
શ્રી જે. કે. રામી, મામલતદારશ્રી,
મહેસુલ વિભાગ(વિવાદ)
જાહેર માહિતી અધિકારી

SSRD

Also In This Section