માહિતી મેળવવાનો અધિકાર

હોદ્દો નામ
પ્રથમ એપેલેટ અધિકારી સચિવશ્રી, શ્રી વિક્ટર મેકવાન (આઈ.એ.એસ.) - મહેસુલ વિભાગ
જાહેર માહિતી અધિકારી મામલતદારશ્રી, શ્રી બી. આર. પટેલ
મહેસુલ વિભાગ
મદદનીશ માહિતી અધિકારી નાયબ મામલતદારશ્રી, શ્રી ડી. ડી. સોનવાની

SSRD

Also In This Section