માહિતી મેળવવાનો અધિકાર

હોદ્દો નામ
પ્રથમ એપેલેટ અધિકારી સંયુક્ત સચિવશ્રી, શ્રી વિક્ટર મેકવાન (આઈ.એ.એસ.) - મહેસુલ વિભાગ
જાહેર માહિતી અધિકારી મામલતદારશ્રી, શ્રી પી. એસ. જૈન
મામલતદારશ્રી, શ્રી જે. કે. રામી
મહેસુલ વિભાગ

SSRD

Also In This Section