સચિવશ્રી, મહેસૂલ વિભાગ(વિવાદ)ની કચેરીમાં તા.14/04/2020 સુધી બોર્ડ મુલત્વી રાખવા બાબત

અ.નં.વિગતડાઉનલોડ
૧. નોવેલ કોરોના વાઇરસ(covid-19)ના સંક્રમણ ને નિયંત્રણ માં લાવવા લેવાના થતા નિવારાત્મક પગલાંઓ બાબત.
ડાઉનલોડ ડાઉનલોડ
[Gujarati] [269 kb]

SSRD

Also In This Section