સંપર્ક

SSRD

સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ મહેસૂલી અપીલ
અને રિવીઝન ભવન,


સોલા ભાગવત વિધાપીઠની સામે,
સોલા પોલીસ સ્ટેશનની પાછળ,
નારાયણ બંગ્લોઝની સામે,
ગોતા, અમદાવાદ
phone +૯૧-૭૯-૨૯૭૦૮૪૫૧/૫૨/૫૩/૫૪
નામ હોદ્દો સંપર્ક નંબર
શ્રીમતી સંગીતાસિંહ (આઈ.એ.એસ.) અગ્ર સચિવ email psec-revappeals@gujarat.gov.in
phone +૯૧-૭૯-૨૯૭૦૮૪૫૫
શ્રી વિક્ટર મેકવાન સંયુક્ત સચિવ email js-ssrd-ahd@gujarat.gov.in
phone +૯૧-૭૯-૨૯૭૦૮૪૫૬
શ્રી વિનય વ્યાસા (આઈ.એ.એસ.(નિવૃત)) ખાસ ફરજ પરના અધિકારી અને સચિવ શ્રી email sec-revappeals@gujarat.gov.in
phone +૯૧-૭૯-૨૯૭૦૮૪૫૧/૫૨/૫૩/૫૪
શ્રી જે. બી. વોરા (આઈ.એ.એસ.(નિવૃત)) ખાસ ફરજ પરના અધિકારી અને અધિક સચિવ email osdadsec-revappeals@gujarat.gov.in
phone +૯૧-૭૯-૨૯૭૦૮૪૫૧/૫૨/૫૩/૫૪
કુ. લેખા ખમાર મામલતદાર email mam-accrev-ahd@gujarat.gov.in
શ્રી ભરતકુમાર રતિલાલ પટેલ મામલતદાર email mam-estrev-ahd@gujarat.gov.in

SSRD