સંપર્ક

SSRD

સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ મહેસૂલી અપીલ
અને રિવીઝન ભવન,


સોલા ભાગવત વિધાપીઠની સામે,
સોલા પોલીસ સ્ટેશનની પાછળ,
નારાયણ બંગ્લોઝની સામે,
ગોતા, અમદાવાદ
phone +૯૧-૭૯-૨૯૭૦૮૪૫૧/૫૨/૫૩/૫૪
નામ હોદ્દો સંપર્ક નંબર
શ્રી કે. એમ. ભીમજીયાની ( આઈ.એ.એસ ) સચિવ શ્રી email as-ssrd-ahd@gujarat.gov.in
phone +૯૧-૭૯-૨૯૭૦૮૪૫૬
શ્રી વિનય વ્યાસા (આઈ.એ.એસ.(નિવૃત)) ખાસ ફરજ પરના અધિકારી અને સચિવ શ્રી email osdsec-revappeals@gujarat.gov.in
phone +૯૧-૭૯-૨૯૭૦૮૪૫૧/૫૨/૫૩/૫૪
શ્રી જે. બી. વોરા (આઈ.એ.એસ.(નિવૃત)) ખાસ ફરજ પરના અધિકારી અને અધિક સચિવ email osdadsec-revappeals@gujarat.gov.in
phone +૯૧-૭૯-૨૯૭૦૮૪૫૧/૫૨/૫૩/૫૪
- નાયબ કલેકટર email dc-revappeals@gujarat.gov.in
phone +૯૧-૭૯-૨૯૭૦૮૪૫૧/૫૨/૫૩/૫૪
શ્રી બી. ડી. મોદી મામલતદાર email mam-accrev-ahd@gujarat.gov.in
phone +૯૧-૭૯-૨૯૭૦૮૪૫૧/૫૨/૫૩/૫૪
શ્રી આઈ. વી. ઝાલા મામલતદાર email mam-estrev-ahd@gujarat.gov.in
phone +૯૧-૭૯-૨૯૭૦૮૪૫૧/૫૨/૫૩/૫૪

SSRD