• મહેસૂલી અપીલ અને રિવિઝન ભવન - લોકાર્પણ
  • મહેસૂલી અપીલ અને રિવિઝન ભવન - લોકાર્પણ
  • મહેસૂલી અપીલ અને રિવિઝન ભવન - લોકાર્પણ
  • મહેસૂલી અપીલ અને રિવિઝન ભવન - લોકાર્પણ
  • મહેસૂલી અપીલ અને રિવિઝન ભવન - લોકાર્પણ

સ્વાગત

ખાસ સચિવ મહેસુલ વિભાગ(વિવાદ) તરીકે ઓળખાતી આ કચેરી સને ૧૯૬૪ માં અસ્તિત્વમાં આવી છે. આ કચેરી મહેસુલ વિભાગનો એક પ્રભાગ છે.

Office Bearers

શ્રીમતી આનંદીબેન પટેલ
શ્રીમતી આનંદીબેન પટેલ
માનનીય મુખ્ય મંત્રીશ્રી
ગુજરાત સરકાર
શ્રીમતી સંગીતા સિંહ
અગ્ર સચિવ (મહેસૂલ અપીલ)
ગુજરાત સરકાર
SSRD Office Calendar

What's New